Pesten op het werk

Meer dan één miljoen Nederlandse werknemers worden gepest op het werk. Dat pesten op het werk vervelend is behoeft geen uitleg. In dit artikel wordt er aandacht besteed aan pesten op het werk en waarom dit een serieus probleem is voor zowel werknemers als werkgevers. Als rechtsbijstandsverlener op onder meer het gebied van arbeidsrecht hebben wij ervaring met pesten op het werk en weten wij op welke manier het recht aangewend kan worden om dat probleem tegen te gaan.

Impact van pesten op het werk

  • Onevenredig veel stress;
  • Verslechtering van de gezondheid;
  • Ziekmeldingen;
  • Nare werksfeer;
  • Sterke afname van werkproductiviteit;
  • Onnodige rechtszaken met mogelijk verstrekkende gevolgen.

Pesten op het werk: het sneeuwbaleffect

Pesten op het werk begint vaak met een kleine aanvaring. Dit kan vergeleken worden met een kleine sneeuwbal die van een heuvel naar beneden valt. Langzaamaan wordt deze sneeuwbal steeds groter. Haast iedere werknemer kan zich dit moment niet meer herinneren omdat deze kleine aanvaring nog geen aanleiding heeft gegeven tot het aannemen van pestgedrag. Op een gegeven moment ontstaat er een moment dat de werknemer zich beseft dat hij gepest wordt en met een naar gevoel naar het werk gaat.

Op dat moment is het pestgedrag zo groot geworden dat deze niet meer genegeerd kan worden door de werknemer. De sneeuwbal is nu zo groot geworden dat de werknemer bedolven is geraakt door het pesten. De werknemer probeert zichzelf te redden uit de sneeuwbal door het werk te hervatten. Hiervoor worden vaak dezelfde argumenten gebruikt (behoud van werk is behoud van loon, druk van de baas en collega’s en niet in de slachtofferrol willen kruipen).

Niet lang nadat het werk wordt hervat door de werknemer ontstaat er een breuk. De werknemer kan niet meer werken. Op dit moment wordt het pesten op het werk niet alleen een aantasting van de gezondheid van de werknemer, maar zal het pesten ook een juridische aangelegenheid worden.

Heeft u een arbeidsconflict en/of wordt u gepest op het werk?

Pesten op het werk: de juridische kant

Het slachtoffer is vaak een werknemer. Vandaar dat het juridisch oogmerk van pesten op het werk vanuit het perspectief van de werknemer wordt beschreven.

Werknemers hebben op grond van de Nederlandse wet recht op een veilige en gezonde werkomgeving. De werkgever is belast met het bieden van een dergelijke werkomgeving. Indien er sprake is van ongepaste uitingen of handelingen op de werkvloer dient de werkgever daartegen op te treden.

Daarnaast heeft een werkgever de wettelijke verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor de veiligheid van de werknemer. Dat betekent dat op hem een zorgplicht rust om maatregelen te nemen die gericht zijn op het voorkomen van situaties waarin een werknemer schade kan oplopen.

Een werkgever moet zijn werkvloer aldus dusdanig inrichten zodat deze werkvloer ‘pestvrij’ is. Verder moet een werkgever zich houden aan bepaalde interne reglementen indien deze van toepassing zijn. Veel werkgevers werken met huisregels of specifieke gedragsregels over de houding en bejegening van werknemers. Omdat een werkgever deze regels zelf in het leven heeft geroepen moet hij zich hieraan houden en is het mogelijk voor een werknemer om daar een beroep op te doen.

Tips tegen pesten op het werk

Pesten is vaak een onzichtbare aangelegenheid. Het is voelbaar, maar niet meteen zichtbaar. Hierin ligt de kracht, maar ook de zwakte van het pesten. Zodra het pesten identificeerbaar is, is het pesten zichtbaar en bewerkbaar. U moet uzelf de mogelijkheid gunnen om het pesten te manipuleren. Hieronder treft u algemene tips om het pesten tegen te gaan.

Contact met de werkgever

In de eerste plaats ligt de oplossing bij het contact met de werkgever. Uw werkgever heeft juridische verplichtingen om u te beschermen tegen pesten op het werk. Als de werkgever de reden is van de pesterijen dan doet u er goed om te kijken naar de beste optie om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Identificatie

  • Identificeer uw pesters;
  • Schrijf de namen en functies op van uw pesters;
  • Identificeer het pesten;
  • Beschrijf het pesten.

Dat betekent dat u de pesters met naam en toenaam opschrijft, hun functies en rollen binnen het bedrijf. Schrijf op hoe er gepest wordt. Het maken van grappen kan nog worden gerelativeerd, maar het doelbewust kwetsen niet. Men dient altijd te onderzoeken welke soort uitingen dienstig zijn naar de sfeer op de werkvloer. Pesten is het tegenovergestelde daarvan.

Houd een dagboek bij

Hiermee bouwt u niet alleen maar een dossier op tegen de pester, maar ook tegen de werkgever waardoor het makkelijk wordt om hem aan te spreken op zijn juridische verplichtingen om het pesten tegen te gaan;

Maak een melding van de wijze waarop u wordt behandeld bij iedere communicatiekanaal die uw werkgever beschikbaar heeft gesteld. Denk aan een vertrouwenspersoon of een HR-afdeling;

Een mede-collega

Vraag of uw melding toegevoegd kan worden aan uw personeelsdossier.

Samengevat

Let wel, bovenstaande zijn algemene tips. Het loont om ook de juridische kant te bespreken van de gevolgen van pesten op het werk. Hiervoor biedt ons kantoor een kosteloos intakegesprek. Aan de hand van het gesprek kan de jurist bepalen of er juridische maatregelen genomen kunnen worden tegen de werkgever of dat consult over het pesten wellicht raadzaam kan zijn. Bel naar 020 261 60 10. Klik hier voor meer informatie.