Ontslag wegens cumulatie

Met de introductie van de WAB (Wet arbeidsmarkt in balans) zijn er een aantal zaken veranderd in het Nederlandse arbeidsrecht. Belangrijk is dat er een nieuwe reden voor ontslag is toegevoegd aan de redenen waarom een werknemer kan worden ontslagen. Het gaat om ontslag wegens cumulatie. Momenteel zijn er acht redenen van ontslag die in de Nederlandse wet zijn verankerd. De invoering van de WAB neemt dus een negende reden van ontslag met zich mee.

  • Bedrijfseconomische redenen;
  • Langdurige arbeidsongeschiktheid;
  • Herhaaldelijk ziekteverzuim met voor de bedrijfsvoering buitensporige gevolgen;
  • Disfunctioneren;
  • Verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer;
  • Werkweigering;
  • Verstoorde arbeidsverhouding;
  • Wegens andere omstandigheden;
  • Cumulatie.

Met de toevoeging van ontslag wegens cumulatie zijn er dus negen redenen voor ontslag van een werknemer.

Wat is ontslag wegens cumulatie?

Ontslag wegens cumulatie betekent dat er meerdere redenen zijn te bedenken uit de momenteel bestaande ontslagredenen waarom de werknemer ontslagen zou moeten worden. Hiervoor mag de werkgever logischerwijs alleen kiezen tussen de ontslagredenen drie tot en met 8. De eerste twee redenen staan namelijk in principe ter beoordeling van het UWV. Ontslag wegens cumulatie is dan ook alleen mogelijk bij een combinatie van herhaaldelijk ziekmelden, disfunctioneren, verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, werkweigering van de werknemer, een verstoorde arbeidsverhouding en overige omstandigheden.

Ontslag wegens cumulatie betekent dus bij voorbeeld dat de werknemer ontslagen kan worden omdat er sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding en disfunctioneren van de werknemer.

Bent u ontslagen of wilt u ontslag nemen?

Hoe werkt ontslag wegens cumulatie?

De werkgever kan een beroep doen op deze reden van ontslag door een verzoekschrift op te stellen en deze te richten aan de kantonrechter. Het verzoekschrift moet het verzoek bevatten om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden op grond van twee of meer redenen uit de huidige redenen van ontslag. Denk daarbij aan een combinatie van een verstoorde arbeidsrelatie en herhaaldelijk ziekmelden.

De rechter beoordeelt het verzoekschrift en of de redenen die het ontslag moeten rechtvaardigen juist zijn. De rechter zal het verzoekschrift beoordelen op het bestaan van twee of meer redenen van ontslag die zodanig aanwezig zijn dat de arbeidsovereenkomst niet langer kan worden voortgezet. De werkgever zal dus twee of meer redenen van ontslag moeten onderbouwen.

Let wel, het is onvoldoende om te stellen dat de werknemer niet functioneert. Daarvoor geldt dat de werkgever een beroep moet doen op ontslag wegens disfunctioneren en zal een beroep op ontslag wegens cumulatie niet worden toegewezen.

Is ontslag op grond van cumulatie makkelijker?

Ten eerste moet wel worden benadrukt dat het hier om nieuwe wetgeving gaat. Dat betekent dat de wet weinig tot geen toepassing heeft gevonden. Naar verwachting zijn er argumenten te bedenken voor beide kanten. Ontslag wordt door ontslag wegens cumulatie makkelijker, maar er zijn wel kanttekeningen.

Ontslag wegens cumulatie zal ontslag van de werknemer makkelijker maken. Dat kan uitgelegd worden omdat de cumulatiegrond meerdere invalshoeken opent om een rechter ervan te overtuigen dat ontslag moet worden gegeven aan de werknemer. De werkgever kan aanvoeren dat er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie, dat er sprake is van herhaaldelijk ziekmelden en ook dat werknemer verwijtbaar heeft gehandeld. Voorheen moest de werkgever een ontslaggrond kiezen en zoveel mogelijk bewijs leveren om die ontslaggrond te onderbouwen.

Ontslag wordt makkelijker

Het wordt makkelijker om een werknemer te ontslaan omdat er vanuit meerdere invalshoeken geredeneerd kan worden dat de arbeidsovereenkomst niet meer voortgezet kan worden. De werkgever kan namelijk zijn verzoekschrift uitbouwen met een extra reden van ontslag. De werkgever kan bijvoorbeeld een verzoek tot ontbinding wegens ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer indienen bij de rechter en, indien de rechter dit verzoek niet toewijst, een tweede verzoek tot ontbinding doen wegens cumulatie. In zoverre wordt ontslag van de werknemer wel makkelijker.

Grotere ontslagvergoeding

Hoewel ontslag makkelijker wordt kan dit een pyrrusoverwinning worden voor de werkgever. De rechter kan namelijk bepalen dat de werknemer recht heeft op een hogere transitievergoeding. De Wab bepaalt namelijk dat de werknemer die ontslagen wordt wegens cumulatie in aanmerking komt voor een ontslagvergoeding die bovenop de transitievergoeding komt. Deze extra ontslagvergoeding is maximaal de helft van de transitievergoeding die de werknemer heeft opgebouwd. De werkgever moet hier dus opletten voor een addertje onder het gras; de werkgever kan makkelijker bewerkstelligen dat de werknemer wordt ontslagen op grond van cumulatie, maar loopt risico op het uitkeren van een grote ontslagvergoeding aan de werknemer.

Meer vragen over Ontslag wegens cumulatie? Bel ons.

Heeft u vragen over ontslag wegens cumulatie? Aarzel dan niet en bel met onze arbeidsspecialisten voor meer informatie. U kunt ons bereiken op 020 261 60 10.