Ontslag wegens andere omstandigheden

Het Nederlands arbeidsrecht kent een gesloten stelsel met redenen waarmee ontslag van de werknemer gerechtvaardigd kan worden. De ene ontslagreden is duidelijker geformuleerd dan de andere ontslagreden. De meest vage ontslagreden is ontslag wegens andere omstandigheden. Een vraag die vooral werkgevers stellen is hoe deze ontslaggrond wordt ingevuld in de praktijk.

Ontslag wegens andere omstandigheden wordt iets duidelijker door het woord ‘andere’. Dat verwijst namelijk naar de redenen van ontslag die daarvoor worden genoemd in de wet. Hieronder worden deze redenen opgesomd.

 • Bedrijfseconomische redenen;
 • Langdurige arbeidsongeschiktheid;
 • Herhaaldelijk ziekteverzuim met voor de bedrijfsvoering buitensporige gevolgen;
 • Disfunctioneren;
 • Verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer;
 • Werkweigering;
 • Verstoorde arbeidsverhouding;
 • Cumulatie (wordt later toegevoegd aan het arbeidsrecht).

Ontslag wegens andere omstandigheden ziet daarmee op andere omstandigheden die hierboven worden genoemd. Het gaat dus om omstandigheden niets te maken hebben met bedrijfseconomische redenen, langdurig arbeidsongeschiktheid, herhaaldelijk ziekteverzuim, disfunctioneren van de werknemer, verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, werkweigering of een verstoorde arbeidsrelatie tussen werknemer en werkgever.

Wat zijn andere omstandigheden die ontslag kunnen rechtvaardigen?

Andere omstandigheden moeten in ieder geval een situatie in het leven roepen waarbij de werkgever niet langer door kan gaan met de werknemer en genoodzaakt is om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. De volgende omstandigheden worden hierbij in aanmerking genomen.

 • Als de werknemer in gevangenis is gezet;
 • Illegaal in Nederland verblijft;
 • Niet voldoet aan noodzakelijke vereisten om het werk uit te voeren. Denk daarbij dat de werknemer geen VOG (verklaring omtrent goed gedrag) of een bepaald certificaat / diploma kan krijgen;
 • Langdurig vermist is zonder een uitleg;
 • Als er tussen de werknemer en werkgever een dermate groot verschil van mening bestaat over het uit te voeren werk of beleid dat samenwerking niet meer mogelijk is.

Neem contact op met Novum juristen

Heeft u meer vragen over ontslag? Novum juristen behandelt alle vragen en dossiers over arbeidsrecht. Bel naar 020 261 60 10.