Ontslag op staande voet te laat komen

Ontslag wegens te laat komen op het werk

In deze blog gaan we het ontslag op staande voet (te laat komen) behandelen. De werknemer die te laat komt op zijn werk. Het is een ergernis voor werkgevers. Werknemers kunnen zo nu en dan te laat komen, maar wat mogen werkgevers hiertegen doen? De vraag is voor zowel werknemers als werkgevers interessant. In deze bijdrage gaan wij in op de juridische gevolgen van te laat komen.

Incidenten zijn toegestaan

Het eerste punt is dat werknemers wel eens te laat kunnen komen. Hiervoor zijn goede redenen te bedenken: file op de weg, vertraging door openbaar vervoer of een noodsituatie die thuis opgelost moet worden. Een werknemer mag zich ook wel eens verslapen. De werknemer wordt kortom in zekere mate beschermd tegen zijn eigen fouten, maar ook tegen situaties die hij niet in de hand heeft.

Werkgever heeft onderzoeksplicht

De werkgever heeft een onderzoekplicht indien een werknemer met enige regelmaat te laat komt. De werkgever dient gesprekken met de werknemer te voeren om de oorzaak van het te laat komen te achterhalen. Hierdoor kan de werkgever de werknemer helpen om op tijd te komen of bepaalde wijzingen aan te brengen in de arbeidsrelatie. De werkgever kan bijvoorbeeld aangepaste werktijden aanhouden voor de werknemer als dat redelijk is.

Het belang van communicatie

Het kan in het voordeel werken van beide partijen om eerlijk te zijn over de situatie. Werknemers die te laat komen geven een onwenselijk signaal af naar de werkvloer en kunnen de integriteit van de werkgever aantasten. Daartegenover staat een vaak ongehoord signaal. De werknemer komt namelijk niet bewust te laat. Vaak zit daar een reden achter. Het is goed voor beide partijen om daarover in gesprek te gaan.

Het belang van een personeelsreglement

Een personeelsreglement kan beide partijen helpen in dergelijke situaties. Als een reglement aangeeft hoe gehandeld moet worden bij te laat komen zijn onderzoeken van de werkgever en eventuele sancties van tevoren helder. Een werkgever heeft daarmee houvast over hoe te handelen en een werknemer weet wat hij kan verwachten als hij te laat komt. Het advies is dan ook om als werkgever een personeelsreglement te hebben en als werknemer het reglement goed te lezen.

Bent u ontslagen of wilt u ontslag nemen?

Is ontslag mogelijk?

Ja, een werknemer kan ontslagen worden wegens te laat komen. De werkgever kan daarvoor kiezen om de werknemer op staande voet te ontslaan. Let wel, ontslag op staande voet is de meest serieuze vorm van ontslag dat in de praktijk met succes wordt aangevochten. De feiten en omstandigheden dienen daarvoor in het voordeel te zijn van de werkgever.

Daarnaast kan de werkgever een ontslagprocedure starten bij de kantonrechter. Hiermee kan hij de rechter verzoeken om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden. Daarvoor zal hij waarschijnlijk aanvoeren dat de werknemer verwijtbaar heeft gehandeld of als zodanig heeft nagelaten. Het nadeel is dat deze procedure een langdurige aangelegenheid kan zijn waarbij het resultaat moeilijk voorspelbaar is.

Vaststellingsovereenkomst bij te laat komen

Een andere manier is om de werknemer een vaststellingsovereenkomst te geven. Het advies is wel om eerst met de werknemer in gesprek met elkaar te gaan over een oplossing. Als partijen tot de conclusie komen dat een einde van het dienstverband de beste oplossing is kan een vaststellingsovereenkomst uitkomst bieden. De vaststellingsovereenkomst is de meest praktische oplossing en geeft ruimte aan beide belangen. De werkgever kan het dienstverband beëindigen en de werknemer kan WW aanvragen.

Ontslag op staande voet wegens te laat komen

Werknemers die te laat komen kunnen dusdanig veel ergernis opwekken dat werkgevers over gaan tot ontslag op staande voet. Wanneer kan een werkgever overgaan tot ontslag op staande voet wegens te laat komen?

Ontslag op staande voet wegens te laat komen hangt samen met verschillende factoren. Het komt erop neer dat er sprake moet zijn van een opeenstapeling van verlate aankomsten op het werk of andere ontoelaatbare gedragingen. Een incident is niet genoeg. Hieronder leggen wij dat uit aan de hand van twee voorbeelden.

Voorbeeld 1

In de eerste casus gaat het om een werknemer die binnen een jaar acht keren te laat kwam, zich onreglementair ziekmeldde en alcohol nuttigde op het werk. Nadat hij voor de laatste keer te laat was gekomen werd hij op staande voet ontslagen door de werkgever.

De rechter was van mening dat de werknemer meerdere fouten had begaan en dat hij had kunnen weten dat deze fouten mee kunnen wegen voor een eventueel ontslag. Daarbij kwam dat de werkgever via een reglement een werkwijze heeft over ziekmeldingen en werktijden. De rechter had ook oog voor het feit dat de waarschuwingen van de werkgever moeten leiden tot verbetering van de werkhouding. De werknemer heeft door alsnog te laat te komen geen rekenschap gegeven aan deze waarschuwingen. De werknemer werd daardoor terecht op staande voet ontslagen. Zie ECLI:NL:RBNHO:2016:6131.

Casus 2

In de tweede casus werd de werknemer op staande voet ontslagen omdat hij sjoemelde met zijn uren. De werknemer was een manager en kwam herhaaldelijk te laat. Hij probeerde dit te verhullen door in de loonadministratie zijn normale werktijden in te vullen. Hiermee wilde hij de indruk wekken dat hij altijd op tijd was op zijn werk. Daarnaast werd hij daardoor betaald voor uren die hij niet had gewerkt. Omdat hij manager was had hij de bevoegdheid om in de loonadministratie te komen. Hij moest namelijk voor zijn personeel de loonadministratie doen.

Tijdens een functioneringsgesprek liep hij tegen de lamp. De werkgever vermoedde al dat de werknemer onjuiste werktijden had opgegeven en bevroeg hem naar de administratie daarvan. Omdat hij geen duidelijkheid wilde verschaffen werd de werknemer geschorst en is de werkgever onderzoek gaan doen naar de waarheid. Door gebruik te maken van de bestaande beveiligingssystemen kon de werkgever achterhalen wanneer de werknemer aanwezig was in de winkel. Kennelijk was de werknemer achttien keren te laat waarbij hij soms uren te laat was. De werknemer wordt, ook gelet op door hem opgegeven onjuiste werktijden, op staande voet ontslagen.

Het ontslag op staande voet werd aangevochten bij de rechter. De rechter stelde de werkgever in het gelijk. Daarbij nam hij in aanmerking dat hij doelbewust verkeerde werktijden had opgegeven waardoor hij betaald kreeg voor uren voor niet gewerkte uren. De rechter vond dit frauduleus handelen van de werknemer. Hierdoor is de werkgever terecht het vertrouwen in hem kwijtgeraakt en was het ontslag op staande voet juist. De rechter had ook oog voor het feit dat hij als manager een voorbeeldfunctie had. Als manager was hij verantwoordelijk voor een juiste opgave van uren.

Conclusie

Ontslag op staande voet is mogelijk voor werknemers die te laat komen. De omstandigheden van het geval geven antwoord op de vraag of het ontslag vervolgens terecht is gegeven. De werknemer mag zonder vrees voor ontslag af en toe te laat komen. De werknemer dient zichzelf te beschermen tegen recidive. Als hij vaker binnen een bepaalde periode te laat komt geeft hij de werkgever de mogelijkheid om over ontslag na te denken. Zodra het te laat komen vaker gebeurt dient de werkgever wel eerst onderzoek te doen naar de oorzaak van het te laat komen en te kijken of hij de werknemer kan helpen.

Als de werkgever in gesprek is geweest met de werknemer en het te laat komen alsnog voorkomt doet de werkgever er goed aan om waarschuwingen uit te delen. De waarschuwingen moeten ertoe leiden dat de werknemer zijn gedrag aanpast en op tijd komt. Mochten waarschuwen en gesprekken geen uitkomst bieden dan ligt ontslag van de werknemer in de rede.

Bel naar 020 261 60 10 voor meer informatie over ontslag. Ontslag op staande voet is lastige materie. Aarzel niet en bel naar onze experts. Klik hier voor meer informatie.