Novum ik heb vragen over ontslag deel 23

Hieronder leest u waargebeurde verhalen van werknemers die te maken kregen met vragen over arbeidsconflicten, ontslag op staande voet en vaststellingsovereenkomsten en hoe een arbeidsjurist van Novum juristen daarop heeft gereageerd en welke oplossing hij heeft voorgesteld. Hiermee wordt beoogd om juridische zaken als ontslag, arbeidsconflicten en vaststellingsovereenkomsten herkenbaar te maken voor de werknemer. Dit is deel 23 van deze rubriek, klik hier voor deel 22.

Ontslagverhaal 45: Ontslag op staande voet na ‘coronadiefstal in de zorg’

Coronafraude door een werknemer?

Wij worden ook door werkgevers gebeld voor juridisch advies. In dit geval nam een bedrijf in de zorg contact met ons op omdat zij zich zorgen maakte over het gedrag van een werknemer en de cliënten van het bedrijf die onder zijn zorg vielen. De cliënten waren vanzelfsprekend hulpbehoevend en kwetsbaar. De werknemer maakte daar misbruik van.

De werknemer werkte volgens bepaalde richtlijnen van het RIVM waarbij hij cliënten op bepaalde momenten moest laten wassen in verband met de voorkoming van coronabesmetting. Hij wist op deze manier de cliënten uit hun kamer te krijgen zodat hij waardevolle spullen kon zoeken en deze uiteindelijk te stelen van de werknemers. Dit deed hij sinds de uitbraak van het virus.

Advies bij ontslag op staande voet voor werkgevers

De werkgever belde ons voor advies. Het ging om een precaire situatie waarin er vermoedens bestonden over diefstal en fraude, maar nog geen hard bewijs was gevonden. Ook ging het hier om een werknemer die een bepaalde staat van dienst had binnen het bedrijf en een goede reputatie had bij de cliënten en de bijbehorende familieleden die daar op bezoek kwamen.

Novum juristen liet onderzoek uitvoeren naar deze werknemer. Er werd een plan opgesteld om bewijs te verzamelen tegen deze werknemer. Na het onderzoek konden wij de vermoedens van de werkgever bevestigen: de werknemer nam stelselmatig sieraden, geld en andere kostbaarheden van patiënten voor zichzelf mee.

Hoor- en wederhoor bij ontslag op staande voet

Hoor –en wederhoor is strikt genomen geen voorwaarde voor een geldig ontslag op staande voet. Echter, in dit geval ging het om een werknemer die zeer ervaren was, een lang dienstverband had en een goede reputatie had. Vanuit werkgeversperspectief is het daarom raadzaam om toch de werknemer te bevragen naar zijn gedragingen.

Daarvoor werd een gesprek op kantoor gepland. In dit gesprek werd hij geconfronteerd met het bewijs en mocht daarop zijn zienswijze geven. Hij legde uit dat de drang tot diefstal voortkwam uit een soort frustratie omdat de zorg zwaarbelast werd tijdens de coronacrisis.

Op zichzelf was de frustratie nog enigszins voor te stellen, maar bij lange na geen argument om spullen van hulpbehoevende cliënten mee te nemen. Daarom volgde er alsnog ontslag op staande voet.

Ontslagbrief op staande voet ontslag wegens diefstal

De werknemer bekende uiteindelijk alles en beloofde een lijst op te stellen met spullen die hij had meegenomen van de cliënten.

Daarmee was de zaak uiteraard niet afgedaan. De werknemer werd op staande voet ontslag aangezegd per aangetekende brief en werd aansprakelijk gesteld voor de schade die de werkgever daarvoor had geleden. De ontslagbrief was als volgt.

Geachte heer (Naam werknemer),

Onder verwijzing naar het gesprek dat u vandaag heeft gehad met (naam arbeidsjurist) en HR-medewerker), bevestig ik u met deze brief dat (Bedrijfsnaam werkgever) u op 27 januari 2021 op staande voet heeft ontslagen.

De reden voor het ontslag op staande voet is dat wij hebben geconstateerd dat u meermaals onder werktijd, in elk geval 5 januari en 13 januari jl., geld en / of andere eigendommen heeft ontvreemd uit een appartement of woning van een cliënt van (Bedrijfsnaam werkgever), aan wie u uit hoofde van uw functie zorg verleende, en dat/die toebehoorde(n) aan deze cliënt.

Vervolgens hebben wij u uitgenodigd voor een gesprek op 27 januari 2021. Daarin bent u geconfronteerd met uw handelen en bent u in de gelegenheid gesteld om uw kant van het verhaal te vertellen. U heeft in dit gesprek bovenstaande feiten bekend. Daarvan is een schriftelijk verslag van gemaakt en bijgevoegd bij deze brief.

Verder heeft u verklaard dat u al langere tijd bij meerdere cliënten geld en / of eigendommen heeft weggenomen. U heeft aangegeven dat u gefrustreerd bent over de staat van de zorg in Nederland en dat u met uw status meer heeft verdiend, dan wat u nu krijgt.

Dit is zoals in het gesprek van vandaag naar voren is gekomen geen rechtvaardiging voor uw gedrag. U heeft uw eigen integriteit, maar ook de integriteit van uw werkgever in onmeetbare diskrediet gebracht.

(Bedrijfsnaam werkgever) neemt deze zaak zeer serieus. We hebben naar aanleiding van de gang van zaken intern overleg gevoerd over uw handelswijze en juridisch advies ingewonnen. Wij komen tot de conclusie dat uw handelen voor ons onaanvaardbaar is en absoluut niet kan worden getolereerd  en dat u het vertrouwen van de werkgever, maar ook van diens cliënten onwaardig bent geworden. Ook zien wij niet in hoe u dit vertrouwen kunt herwinnen.

Wij vinden uw handelen des te kwalijker, omdat u in uw functie van Verzorgende Niveau 3IG zorg verleent in de persoonlijke omgeving van onze cliënte die kwetsbaar zijn en die afhankelijk zijn van uw zorgverlening.

Bovenstaande gedragingen leveren, los van elkaar maar ook gekoppeld aan elkaar, een dringende reden op voor ontslag op staande voet. Dat betekent dat u met ingang van 27 januari 2021 op staande voet bent ontslagen. In verband met het ontslag houdt (Bedrijfsnaam werkgever) u aansprakelijk voor de schade die uw handelen heeft veroorzaakt. Doordat u ons een dringende reden voor ontslag heeft gegeven, bent u een gefixeerde schadevergoeding aan ons verschuldigd. Deze vergoeding is gelijk aan het loon over uw opzegtermijn en dit zullen we verrekening met de eindafrekening. (Bedrijfsnaam werkgever) zal zo snel mogelijk u een eindafrekening doen toekomen.

Wij betreuren het ten zeerste dat onze samenwerking op deze manier tot een einde moet komen.

Ontslagverhaal 46: niet onderbouwd ontslag en matig opgestelde ontslagbrief wordt vaststellingsovereenkomst

Hallo,

Ik ben werknemer bij een supermarkt. Wij hebben het tijdens de coronacrisis lastig waardoor wij veel personeel snel hebben moeten inwerken. De uren zijn vaak lang en het werk is zwaarder geworden om de bevoorrading op peil moet worden gehouden.

Als een van de oude rotten in het vak is aan mij de taak gegeven om nieuwe medewerkers, veelal jonge mensen, in te werken. Dit moet ik onder grote druk doen zonder begeleiding. Hiervoor krijg ik ook niet extra betaald of iets dergelijks. Ik heb daar zeker ook niet om gevraagd. Het zijn unieke (in de slechte zin van het woord) omstandigheden waaronder dit allemaal moet gebeuren.

Toch heb ik na een aantal incidenten met lichtgeraakte nieuwe werknemers een ontslagbrief gekregen. Ik schrok enorm van de inhoud. Hieronder ziet u de ontslagbrief staan.

“Geachte heer (Naam werknemer),

Met deze brief beëindig ik namens (Bedrijfsnaam werkgever) met onmiddellijke ingang uw dienstverband met onze organisatie. Voor dit ontslag op staande voet hebben wij de volgende redenen:

Het verbaal bedreigen van werkgever op 11 januari 2021;
Het verbaal en fysiek bedreigen en aanvliegen van collega’s op 24 januari 2021;
Het weigeren van werkzaamheden, het beheren van het magazijn waarbij de sleutel weggeworpen is in de werkplaats.

De hiervoor genoemde omstandigheden maken ieder voor zich, alsook in samenhang bezien, dat er een dringende is voor onze organisatie om uw arbeidsovereenkomst onverwijld per heden op te zeggen.

De opzegging van uw dienstverband met onmiddellijke ingang heeft tot gevolg dat uw arbeidscontract is opgezegd en dat u vanwege de eerder genoemde dringende redenen schadeplichtig bent geworden. Wij behouden ons het recht voor om de hiermee samenhangende schade bij u in rekening te brengen en deze schade te verrekenen met de eindafrekening.

Hoogachtend,”

Inhoud ontslagbrief is mager

De arbeidsjurist besprak het ontslag en de inhoud van bovenstaande ontslagbrief met de werknemer. Daaruit kwam voort dat de werkgever geen onderbouwing had voor de argumenten die werden aangedragen voor het ontslag. De werknemer zou vooral verbaal en fysiek over de schreef zijn gegaan. Echter, dit werd niet goed toegelicht door de werkgever.

Standaardzinnen in ontslagbrief kunnen vervelend uitpakken: laat altijd een ontslagbrief op maat maken!

De werkgever maakte duidelijk gebruik van een model ontslagbrief dat op internet rondzwerft. Geen goed idee omdat er daardoor fouten in het ontslag kunnen sluipen. In dit geval ging het om de laatste alinea waarin de werkgever stelt dat alle bovenstaande omstandigheden op zichzelf, maar ook bij elkaar, een dringende reden oplevert voor ontslag op staande voet.

In dit geval werd de werknemer gestraft voor drie op zichzelf staande incidenten. Echter, toen het eerste incident zich voordeed werd hij niet gestraft. Ook heeft hij geen officiële waarschuwing gehad voor zijn gedrag.

Geen bewijs voor ontslag op staande voet? Dan ontslag met wederzijds goedvinden

De werknemer werd aldus onterecht ontslagen. De werkgever was het daar ook mee eens, maar kon vanwege de vertrouwensbreuk die het gevolg is geweest van het gegeven ontslag, niet meer met de werknemer samenwerken. De werkgever bood daarom een vaststellingsovereenkomst aan.

Goede ontslagvoorwaarden door inspanningen arbeidsjurist

De werknemer kon zich vinden in deze uitkomst. Ook hij was van mening dat hij daar niet meer kon werken. De arbeidsjurist had daarom de taak om een zo gunstig mogelijk ontslagvoorstel voor hem te bedingen. De arbeidsjurist onderhandelde met de werkgever en kwam tot een akkoord over de transitievergoeding, een ontslagvergoeding vanwege zijn lange dienst en hoge leeftijd en een budget voor omscholing. De transitievergoeding werd door de inspanningen van de arbeidsjurist ook verhoogd.

Contact

Heeft u ook hulp nodig bij ontslag op staande voet. Neem snel contact op met ons via 020 261 60 10. Onze arbeidsjuristen zijn vandaag nog bereikbaar, geen wachtrijen!