Non-actiefstelling of schorsing

Wat kunt u doen tegen non-actiefstelling of schorsing?

In deze blog gaan wij u uitleggen wat u kunt doen tegen non-actiefstelling of schorsing. U bent op non-actief gesteld of geschorst. Hieronder geven wij tips die u kunt volgen wanneer u hiermee te maken krijgt.

Tips

Hieronder vindt u tips wat u moet doen en wat u moet zeggen tegen uw werkgever.

 • Maak bezwaar tegen de non-actiefstelling of schorsing. Laat duidelijk merken dat u het niet eens bent met de beslissing van uw werkgever en geef gemotiveerd aan dat u plezier in uw werk heeft en zo snel mogelijk wil terugkeren naar de werkvloer;
 • Dat u altijd medewerking heeft verleend en zal meewerken aan alle redelijke bevelen die uw werkgever aan u geeft;
 • In uw correspondentie staat dat u samen met de werkgever wilt zoeken naar de best mogelijke oplossing, maar dat u zich het recht voorbehoudt om rechtsbijstand in te schakelen wanneer u dat nodig acht;
 • Geef in al uw correspondentie met de werkgever aan dat u beschikbaar bent voor werk en verwacht dat de werkgever zich houdt aan de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst en uw loon aan u overmaakt volgens de gewoonlijke wijze;
 • Controleer altijd of uw werkgever het loon heeft overgemaakt op de gebruikelijke dagen;
 • Vraag aan uw werkgever om zijn beslissing voor één van beide maatregelen schriftelijk aan u te bevestigen;
 • Vraag aan uw werkgever om zijn beslissing voor één van beide maatregelen schriftelijk te onderbouwen;
 • Geef onder geen beding een akkoord op documenten, e-mails of andere correspondentie terwijl u nader bericht afwacht van uw werkgever ten aanzien van de non-actiefstelling of schorsing. Als uw werkgever wil weten waarom u geen akkoord geeft, kunt u aangeven dat u geen benadelingshandelingen wil uitvoeren ten aanzien van uw recht op WW;
 • Wij kunnen voor u een kort geding starten tegen de werkgever om de non-actiefstelling of schorsing ongedaan te maken. Neem contact op met ons zodat wij aan u kunnen uitleggen welke stappen noodzakelijk zijn om deze situatie zo voordelig mogelijk af te wikkelen;
 • Neem zo snel mogelijk contact op met ons zodat wij u tijdig kunnen informeren. Hoe sneller wij erbij zijn, hoe groter de kans is op een zo positief mogelijke afwikkeling. Laat handelen betekent vaak dat uw zaak zwakker wordt.

Wat zijn argumenten om over te gaan tot non-actiefstelling of schorsing?

 • Verdenking van een strafbaar feit (denk aan diefstal, verduistering, bedreiging etc.);
 • Ongewenste intimiteiten met collega’s of andere mensen die verband houden met het verrichten van de bedongen arbeid;
 • Grove schending van interne reglementen (huisregels);
 • Stelselmatig taken niet goed uitvoeren;
 • Leidinggevende(n) beledigen of ondermijnen;
 • Ontoelaatbaar gebruik van materialen van de werkgever;
 • Onfatsoenlijk gedrag op de werkvloer;
 • Zeer passieve en ongemotiveerde werkhouding.

Let wel, dit is slechts een indicatieve lijst met gronden waarvoor schorsing of non-actiefstelling kan worden opgelegd door de werkgever. Uw werkgever kan zijn argumenten op een andere wijze communiceren. Laat uw werkgever altijd schriftelijk bevestiging geven van het opleggen van één van beide maatregelen. Neem bij twijfel contact met ons op.

Betekent non-actiefstelling of schorsing ontslag?

Juridisch gezien niet, maar non-actiefstelling en schorsing worden doorgaans opgevolgd door ontslag. Een werkgever beslist namelijk niet zomaar om over te gaan tot non-actiefstelling of schorsing van de werknemer. In de regel heeft een werkgever goede redenen om daartoe te besluiten.

Beide maatregelen zijn daarom een voorteken van een zeer waarschijnlijk ontslag. Bij non-actiefstelling zijn dit vaak neutrale gronden. Dat betekent dat een werknemer ontslag kan verwachten vanwege bedrijfseconomische redenen zoals een reorganisatie. Een schorsing is meer disciplinair van aard en voelt daarom aan als een straf. Een schorsing duidt dus op onvrede bij de werkgever over de werknemer en daarmee een mogelijk arbeidsconflict.

De kern is dat beide maatregelen de boodschap meedragen dat de werkgever voornemens is om over te gaan tot ontslag. De werknemer voelt daardoor aan dat zijn aanwezigheid hoe dan ook ongewenst is waardoor de arbeidsrelatie dermate is verslechterd dat ontslag onvermijdbaar is geworden. Vaak heeft een werknemer zich mentaal al losgemaakt van de werkgever door elders te solliciteren. Non-actiefstelling en schorsing zijn derhalve niet meteen ontslag, maar worden vaak opgevolgd door een onvermijdelijk ontslag.

Wanneer is schorsing mogelijk?

 • Schorsing moet een passende maatregel zijn. Dat betekent dat de situatie op de werkvloer moet aansluiten op de beslissing om de werknemer te schorsen. Het moet dus een proportioneel besluit zijn. Dit kan getoetst worden door te onderzoeken of er geen lichtere maatregel opgelegd kan worden dan de schorsing om het arbeidsgeschil op te lossen;
 • Loondoorbetaling door de werkgever aan de werknemer moet mogelijk zijn. Doordat de werknemer wordt geschorst kan de werknemer geen werk uitvoeren. Schorsing moet daarom altijd gepaard gaan met loondoorbetaling;
 • Het moet duidelijk zijn dat de beslissing om de werknemer te schorsen tijdelijk van aard is. De werkgever moet dus duidelijk aangeven wanneer de schorsing begint en wanneer de schorsing eindigt. Bij uitzondering kan de werkgever de schorsingsperiode verlengen. Let wel, deze bevoegdheid moet wel schriftelijk teruggevonden kunnen worden.