Een non-concurrentiebeding of concurrentiebeding is een artikel in een arbeidscontract of een overeenkomst tot opdracht waarin wordt afgesproken dat de werknemer of opdrachtnemer geen werkzaamheden zal verrichten voor een concurrent van de werkgever of opdrachtgever.

Het doel van dit beding dient vooral de werkgever of opdrachtgever. Deze partijen willen namelijk voorkomen dat ex-personeel of opdrachtnemers gaan werken voor een concurrerend bedrijf. Het ontbreken van een concurrentiebeding betekent dat de positie van deze concurrent(en) wordt versterkt ten opzichte van de eigen positie in de markt.

Een concurrentiebeding komt vooral voor in een arbeidsovereenkomst. Arbeidsovereenkomsten kennen een onderscheid in looptijd. Er zijn arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (tijdelijk contract) en onbepaalde tijd (vast contract). Dit onderscheid is belangrijk voor de geldigheid van een concurrentiebeding.

Uitgangspunten concurrentiebeding

 • Een concurrentiebeding is altijd schriftelijk;
 • Een concurrentiebeding wordt aangegaan met meerderjarigen;
 • Een concurrentiebeding is bedoeld voor arbeidscontracten voor onbepaalde tijd, maar kan onder omstandigheden worden opgenomen in een tijdelijk contract.

Artikel 7:653 lid 2 biedt ruimte om een concurrentiebeding vast te leggen in een arbeidscontract voor bepaalde tijd. Deze ruimte kan worden benut door een werkgever wanneer het tijdelijke dienstverband is gesloten met een werknemer die inzage heeft in bedrijfsgevoelige informatie van de werkgever.

Geldigheid non-concurrentievoorwaarde in arbeidscontract voor bepaalde tijd contract

 • Een werkgever moet aantonen over welke informatie de werknemer beschikt (informatie is altijd bedrijfsgerelateerd, maar is altijd bedrijfsgevoelig);
 • Waarom is juist deze informatie bedrijfsgevoelig (kan de werknemer schade doen aan de bedrijfsvoering met de opgedane kennis?);
 • Een werkgever moet kunnen aantonen welk bedrijfsmatig gevaar voor hem dreigt als de informatie van de werknemer bij een concurrent terechtkomt (gaat het om de totale omzet ofwel een leeuwendeel daarvan?);
 • Is de bedrijfsgevoelige informatie van de werknemer nog wel actueel? (informatie kan verouderen);
 • Kan het gevaar worden afgewend door het concurrentiebeding te vervangen met een relatiebeding?

Concurrentiebedingen worden vooral aangetroffen in arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit is ook de stelregel zoals dat in de wet staat.

Houdbaarheid concurrentiebeding bij arbeidscontract voor onbepaalde tijd
Het concurrentiebeding is misschien wel geldig, maar kan alsnog worden vernietigd. Dat kan op drie manieren:

 1. De werknemer en werkgever komen overeen om het non-concurrentiebeding te schrappen;
 2. Het concurrentiebeding wordt omgezet naar een relatiebeding;
 3. De rechter bepaalt op verzoek van de werknemer dat het verbod tot concurrerende werkzaamheden niet langer van toepassing is.

In alle gevallen heeft u een arbeidsjurist nodig die hierbij ondersteunt. Bel naar 020 261 60 10 voor meer informatie van onze specialisten.

Voorbeeld concurrentiebeding voor werknemer voor nieuwe werkgever:

Het is werknemer niet toegestaan om gedurende (…) maanden na beëindiging van het dienstverband zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van werkgever, binnen Nederland in enigerlei vorm een dienstverband aan te gaan of een op een andere wijze werkzaam te zijn voor een ander bedrijf dan de werkgever dat soortgelijke of aanverwante bedrijfsactiviteiten ontplooit als de werkgever.

Voorbeeld concurrentiebeding voor werknemer voor het starten van concurrerend bedrijf:

Het is verboden voor de werknemer om (…) maanden na beëindiging van de arbeidsovereenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van werkgever, binnen Nederland in enigerlei vorm een bedrijf te vestigen, te drijven of mede te drijven die concurrerende, soortgelijke of aanverwante activiteiten ontplooit als de werkgever dan wel direct of indirect in een dergelijke onderneming betaald of onbetaald werkzaam te zijn of daarin of daarbij enig belang te hebben.

Voorbeeld relatiebeding met werknemer:

Het is werknemer niet toegestaan om gedurende (…) maanden na beëindiging van het dienstverband zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van werkgever, relaties en/of potentiele relaties van werkgever direct of indirect te benaderen met als doel om ten behoeve van deze relaties en/of potentiele relaties direct of indirect werkzaamheden te verrichten in loondienst, op ZZP-basis, via een eigen bedrijf of vrijwillig, die verwant zijn met of soortgelijk zijn aan, dan wel concurrerend zijn met activiteiten die alsdan zijn of worden uitgeoefend door werkgever.

Voorbeeld concurrentiebeding voor ZZP-contracten en ZZP’ers:

Het is opdrachtnemer niet toegestaan om gedurende (…) maanden na beëindiging van de overeenkomst van opdracht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van werkgever, binnen Nederland in enigerlei vorm een dienstverband aan te gaan of een op een andere wijze werkzaam te zijn voor een ander bedrijf dan de werkgever dat soortgelijke of aanverwante bedrijfsactiviteiten ontplooit als de werkgever.

Heeft u vragen over het non-concurrentiebeding, het relatiebeding of geheimhoudingsbeding. Onze specialisten zijn vandaag nog bereikbaar via 020 261 60 10.