Uw werkgever wil een ontslagvergunning aanvragen om u te ontslaan wegens bedrijfseconomische omstandigheden. Mag uw werkgever dit zomaar doen en hoe zit het met uw loon? Wij begrijpen dat dit een vervelende situatie voor u is en dat u met veel vragen zit. Lees op deze pagina hoe we u kunnen helpen.

Een van de ontslaggronden bij het UWV is dus het bedrijfseconomische argument. Het gaat dan om verslechterde economische toestand binnen het bedrijf van de werkgever waardoor ontslag van één of meer werknemers noodzakelijk is zodat het bedrijf kan blijven voortbestaan.

Volgens de beleidsregels van het UWV vallen de volgende situaties onder bedrijfseconomische redenen.

  • Financiële achteruitgang van het bedrijf van de werkgever;
  • Werkafname (steeds minder werk beschikbaar binnen het bedrijf);
  • Werkzaamheden worden geautomatiseerd door technologie;
  • Reorganisatie;
  • Bepaalde activiteiten van het bedrijf worden stopgezet;
  • Werkgever verhuist naar een ander gebied;
  • Loonkostensubsidie wordt niet meer uitbetaald (daardoor is uitbetaling van salaris niet meer mogelijk).

Een werkgever moet het ontslag van de werknemer dus aanvragen op deze ontslaggrond. Het UWV zal niet meteen overgaan tot het geven van een ontslagvergunning. Daarvoor dient de werkgever de aanvraag tot ontslag te onderbouwen. De werkgever moet bewijzen dat het ontslag van de werknemer of werknemers noodzakelijk is voor het voortbestaan van het bedrijf.

De onderbouwing van de aanvraag tot ontslag ligt vooral in de administratie. Aan de hand van financiële documenten moet vaststaan dat ontslag nodig is om te voorkomen dat het bedrijf omvalt.

Verder moet er volgens het zogenoemde afspiegelingsbeginsel worden beoordeeld welke werknemer precies wordt ontslagen. De werkgever kan namelijk niet voor zichzelf beslissen welke werknemer ontslagen moet worden via het UWV. De werknemer geniet dus een zekere ontslagbescherming door de controle van het UWV en de toepassing van het afspiegelingsbeginsel.

De werkgever moet een verzoek tot ontslagvergunning doen bij het UWV. Hierbij is belangrijk dat de aanvraag compleet is en voldoet aan de beleidsregels van het UWV. Anders kan het ontslagproces worden vertraagd.

De werknemer krijgt bericht nadat de aanvraag succesvol is ingediend door de werkgever. Vervolgens vindt er een procedure plaats van hoor- en wederhoor. Het UWV geeft de werknemer namelijk twee weken de gelegenheid om bezwaar te maken tegen de ontslagaanvraag van de werkgever. Bezwaar is dus mogelijk in deze ontslagvorm. Vervolgens mag de werkgever weer op dat bezwaar reageren.

Het UWV laat weten of het ontslagverzoek wordt toegewezen nadat beide partijen zijn gehoord. Let wel, als u werknemer bent betekent dit niet meteen het einde van uw dienstverband. De werkgever heeft hiermee alleen toestemming gekregen om uw arbeidsovereenkomst op te zeggen wegens bedrijfseconomische redenen. Zo moet nog wel rekening worden gehouden met de opzegtermijn en dient u een eindafrekening te krijgen. De opzegtermijn is minimaal een maand omdat de werkgever de tijd van de ontslagprocedure mag aftrekken van de totale opzegtermijn (een opzegtermijn bedraagt wettelijk maximaal vier maanden).

Ons kantoor is bekend met het uitvoeren van reorganisaties en ontslag met bedrijfseconomische redenen. Wij kennen de complexe beleidsregels van het UWV en hebben dit gedistilleerd tot een praktisch hanteerbaar stappenplan voor eenmanszaken, het mkb en andere rechtspersonen zoals grote bv’s. Bel naar 020 261 60 10 voor meer informatie en hulp bij ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen. Ook werknemers mogen zich melden als zij bezwaar willen maken tegen hetzelfde ontslag. Onze arbeidsjuristen helpen graag.

Zoals boven is aangegeven is ontslag via het UWV mogelijk op twee gronden. De eerste ontslaggrond van het UWV is zojuist aan de orde gekomen (bedrijfseconomische redenen). U kunt als werkgever ook een ontslagaanvraag doen vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Hoe zit dat?

In de eerste twee jaar van ziekte heeft de werknemer namelijk ontslagbescherming, het recht op een deugdelijk re-integratietraject en doorbetaling van loon. Als de ziekte van de werknemer daarna aanhoudt kan de werkgever een aanvraag doen voor een ontslagvergunning wegens voortdurende ziekteverzuim. Na twee jaar kan het UWV door de werkgever worden benaderd met een ontslagaanvraag wegens onafgebroken ziekteperiode van twee jaar van de werknemer.

De werkgever dient het ontslag vanwege langlopende werkverzuim aan te vragen met de volgende documenten bij het UWV.

  • Documenten die duiden op het bestaan van het langlopend onvermogen om de bedongen arbeid uit te voeren. Dat zijn bijvoorbeeld stukken die over de re-integratie, een recente verklaring van de bedrijfsarts over het arbeidsvermogen van de werknemer, een advies van een arbeidsdeskundige en een WIA-beschikking;
  • Documenten waaruit blijkt dat werknemer niet binnen afzienbare tijd zijn taken uit de arbeidsovereenkomst kan hervatten;
  • Documenten waaruit blijkt dat herplaatsing van de werknemer (dus een andere baan binnen het bedrijf van de werkgever) onmogelijk is.

Ons kantoor is bekend met het aanvragen van ontslag via het UWV. Wij kennen de complexe beleidsregels van het UWV en hebben dit gedistilleerd tot een praktisch hanteerbaar stappenplan voor eenmanszaken, het mkb en andere rechtspersonen zoals grote bv’s. Bel naar 020 261 60 10 voor meer informatie en hulp bij ontslag wegens langdurige ziekte.

U bent werknemer en uw werkgever vraagt ontslag aan bij UWV wegens bedrijfseconomische redenen of omdat u twee jaar of langer ziek bent. Wanneer het ontslag is gemeld bij het UWV krijgt u bevestiging van de ontslagaanvraag. Uw werkgever zal hoogstwaarschijnlijk u van tevoren hebben ingelicht over deze aanvraag. De melding van het ontslag zal u dus altijd bereiken.

Kan ik bezwaar maken tegen de beslissing van het UWV waarin de ontslagvergunning is verstrekt aan de werkgever?
Jazeker, u dient dan naar de kantonrechter te gaan om herstel van uw arbeidsovereenkomst te vorderen met eventueel betaling van een billijke vergoeding. De billijke vergoeding is een soort schadevergoeding die de werkgever aan de werknemer moet betalen wanneer eerstgenoemde grove fouten heeft gemaakt bij het ontslag. Hiervoor kunt u het beste een gespecialiseerde arbeidsjurist in de arm nemen.

Heb ik recht op een transitievergoeding bij bedrijfseconomisch ontslag?
Ja, u heeft recht op een transitievergoeding bij ontslagvormen die via het UWV verlopen. Dit geldt dus zeker bedrijfseconomisch ontslag en voor ontslag bij langdurende arbeidsongeschiktheid.

Helpt het UWV met het uitonderhandelen van een verhoogde transitievergoeding?
Nee, daarvoor dient u een arbeidsjurist in de arm te nemen die een vaststellingsovereenkomst kan onderzoeken en een beter ontslagvoorstel kan uitonderhandelen.

Krijg ik een ontslagvergoeding (transitievergoeding) via het UWV?
Nee, de werkgever is belast met de plicht om de transitievergoeding aan u uit te betalen.

Kijkt het UWV een vaststellingsovereenkomst na die ik van de werkgever heb gekregen?
Nee, daarvoor kunt een arbeidsjurist van Novum juristen inschakelen die de vaststellingsovereenkomst nakijkt en een beter voorstel bedingt bij de werkgever.

Is ontslag met wederzijds goedkeuren zonder toestemming van UWV mogelijk?
Ja, u krijgt dan een vaststellingsovereenkomst waarmee ontslag met wederzijds goedvinden mogelijk is. Het UWV is daarbij geen partij. De gesprekken over deze ontslagvorm worden meestal gevoerd door uw arbeidsjurist en uw werkgever.

Heb ik recht op UWV bij ontslag? Heb ik recht op een WW-uitkering bij ontslag om bedrijfsfinanciële redenen?
Ja, u bent als werknemer niet verwijtbaar werkloos geworden als u vanwege verslechterde economische situaties bent ontslag. Als uw werkgever u een vaststellingsovereenkomst geeft, dan dient u deze wel te laten nakijken. Zo garandeert u het recht op een WW-uitkering.

Mijn werkgever heeft ontslag gemeld bij UWV. Het UWV heeft de aanvraag in behandeling genomen. Kan ik nu het beste zelf ontslag nemen?
Nee, ontslag nemen is nooit een goede oplossing. Als u zelf ontslag neemt krijgt u zeker geen WW-uitkering en geen transitievergoeding (de wettelijke ontslagvergoeding).