U bent zwanger en dit leidt op uw werk tot problemen. Wij begrijpen dat dit erg vervelend voor u is en spanning met zich brengt. Lees daarom verder wat wij voor u kunnen betekenen.

Is ontslag mogelijk tijdens zwangerschap? Ja, dat is mogelijk. Het is wel van belang om als uitgangspunt te nemen dat een zwangere werkneemster ontslagbescherming geniet op basis van de wetgeving die geldt op gebied van zwangerschap en werk. Artikel 7:670 BW geeft aan dat er een opzegverbod geldt voor de werkgever die de arbeidsovereenkomst met een zwangere werkneemster wil opzeggen.

Uw werkgever kan dus geen einde maken aan de arbeidsovereenkomst zolang u zwanger bent. Schending hiervan door de werkgever levert ook discriminatie op van de zwangere werkneemster. Deze vorm van ontslagbescherming geldt ook tijdens het bevallingsverlof en zes weken na dit verlof. Let wel, er zijn wel uitzonderingen op het ontslaan tijdens zwangerschap.

Ontslag bij zwangerschap is onder bepaalde omstandigheden mogelijk. Wij sommen hieronder op wanneer ontslag van een zwangere werkneemster mogelijk is.

Proeftijdontslag en zwangerschap
De werkgever kan de arbeidsovereenkomst van een zwangere werkneemster opzeggen indien sprake is van een proeftijdbeding. Zolang de proeftijdperiode doorloopt kan de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen. Verifieer altijd bij uw werkgever of het proeftijdontslag geen verband houdt met uw zwangerschap. Vraag daarom schriftelijk bevestiging van het ontslag en reden zodat u kunt controleren of het ontslag niet gebaseerd is op uw zwangerschap.

Ontslag op staande voet blijft mogelijk tijdens zwangerschap
Daarnaast kan de werkgever meteen overgaan tot opzegging wanneer sprake is van een dringende reden. Bij een dringende reden kan de werkgever ontslag op staande voet geven. In dat geval wordt ook voorbijgegaan aan zwangerschap en geldt de dringende reden als grondslag voor het ontslag. Deze ontslagvorm kan worden toegepast bij een vast contract, maar ook bij een tijdelijk contract.

Ontslag tijdens zwangerschap met vast contract of tijdelijk contract
De werkneemster en werkgever kunnen samen tot een ontslagregeling komen in de vorm van een vaststellingsovereenkomst. Daarin wordt afgesproken dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Het gaat daarbij om ontslag met wederzijds goedvinden en kan tijdens zwangerschap worden toegepast. Deze ontslagvorm is mogelijk voor zowel een vast contract als een tijdelijk contract van de zwangere werkneemster.

Het tijdelijke contract van de zwangere werkneemster kan ook aflopen. In dat geval geldt geen ontslagbescherming. De werkgever is namelijk niet verplicht om de arbeidsovereenkomst te verlengen, ook niet bij zwangerschap.

Verder is een einde van het dienstverband van de zwangere werkneemster ook mogelijk in verband met bedrijfseconomische redenen. Hiervoor geldt wel dat de opzegging niet kan wanneer nog sprake is van zwangerschaps- of bevallingsverlof. Meestal wordt deze ontslagvorm ook vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Ontslag nemen in zwangerschap
Ontslag nemen tijdens zwangerschap is mogelijk, maar kent wel risico’s. U komt zeker niet in aanmerking voor een WW-uitkering en zal geen transitievergoeding krijgen. Zelf ontslag nemen bij zwangerschap is dus sterk afgeraden. Als u ontslag zou willen nemen, overweeg dan om via een vaststellingsovereenkomst uit dienst te gaan.

Is het mogelijk om na de zwangerschap minder uren te gaan werken?
Ja, dat is zeker mogelijk. U kunt minder uren werken door bijvoorbeeld vroeger te stoppen. Parttime werken na de zwangerschap is ook een optie. Lees hieronder verder.

Minder uren of eerder stoppen na zwangerschap
Een van de wetgevingsproducten over zwangerschap en werk is de Wet Flexibel Werken. Op grond deze wet kan een zwangere werkneemster een verzoek indienen bij de werkgever om minder of aangepast te werken na zwangerschap. Er bestaat dus een concreet recht waarop minder werken of parttime werken, ook na een zwangerschap. Hiervoor bieden wij een modelbrief aan waarmee een dergelijk verzoek tot flexibel of parttime werken na zwangerschap mogelijk is. Bel naar 020 261 60 10 voor meer mogelijkheden of stuur een bericht naar info@novumjuiristen.nl.

Recht op halve dagen werken of mindering in uren na zwangerschap?
De werkneemster die minder wil uren wil werken na een zwangerschap kan een verzoek tot urenvermindering doen wanneer voldaan is aan twee voorwaarden.

  • U bent minimaal 6 maanden werkzaam bij de werkgever waar het verzoek wordt ingediend
  • U heeft geen eerder verzoek gedaan tot urenvermindering of uw laatste verzoek daartoe is minimaal 1 jaar geleden door u gedaan.

Hoe kan ik eerder stoppen met werken, parttime werken of urenvermindering krijgen door zwangerschap?
Bekijk of u voldoet aan bovenstaande voorwaarden. Het beste wat u kunt doen is een aangetekend verzoek versturen naar uw werkgever. Hiervoor bieden wij een model aan die werknemers kunnen gebruiken.

Kan ik vroeger stoppen met werken tijdens zwangerschap?
Dat is mogelijk in overleg met uw werkgever. Wij raden wel aan om goed te kiezen in welke arbeidstijden u wil snijden. Doe dit ook wanneer u overleg heeft gehad met medische specialisten. Als zij kunnen aangeven hoeveel rust u nodig heeft, dan is het mogelijk om uw verzoek tot urenvermindering aan te passen op een manier dat u vroeger kan stoppen met werken.

Als ik minder ga werken na een verzoek tot urenvermindering, heb ik dan ook recht op minder salaris?
Uw salaris verandert niet door een urenvermindering. Wel zult u minder werken waardoor u per saldo minder overhoudt aan salaris. Het is mogelijk om afspraken te maken om terug te keren naar uw oude arbeidsvoorwaarden zodat u uw normale arbeidsuren weer kunt oppakken. Zorg er wel voor dat u dit schriftelijk doet. Ook hiervoor kunnen wij een model aanbieden. Bel naar 020 261 60 10 voor meer informatie of stuur een bericht naar info@novumjuristen.nl.

Kan ik ook halve dagen werken tijdens zwangerschap?
Ja, dat is mogelijk. Door een verzoek te doen tot urenvermindering of parttime werken kunt bewerkstelligen dat u halve dagen kunt werken. Bespreek dit altijd met uw werkgever en gebruik het model dat hierboven als mogelijkheid is aangegeven.

Dat is uiteraard mooi. Zorg er wel voor dat het verzoek wordt toegevoegd aan uw personeelsdossier. Mocht u in de toekomst namelijk hetzelfde verzoek willen doen, dan moeten beide partijen kunnen wanneer dit verzoek is gedaan. Er moet namelijk 1 jaar tussen ieder verzoek zitten. Als dat korter is, dan kunt u geen verzoek doen om minder uren te werken na een opvolgend zwangerschap.

Werkgever is niet akkoord met mijn verzoek tot parttime werken / urenvermindering na zwangerschap, wat nu?
Vraag aan uw werkgever waarom het verzoek niet is toegewezen. Eventueel kunnen wij helpen met bemiddelen of een brief sturen waarin wij uw rechten als zwangere werkneemster inroepen.

Kan ik aangepast werk doen tijdens de zwangerschap of daarna?
Ja, wij wijzen op de thuiswerkmogelijkheid die ook wordt ondersteund door wetgeving voor onder meer zwangere werkneemsters. Uw werkgever is verplicht om zorg te dragen voor een deugdelijke werkomgeving. Als u thuis wil werken heeft u dus recht op een bureaustoel, bureau, computer en andere benodigdheden om het werk vanuit huis mogelijk te maken.

Een zwangere werkneemster heeft recht op:

  • Geen arbeidsverplichting in de periode van vier weken voor de bevalling en zes weken na de bevalling (het recht om niet te werken tijdens zwangerschap);
  • Aanvullende pauzes (een achtste van de werkdag). Let wel, deze pauze zijn onbetaald;
  • Regelmatige werktijden (geen overwerk, geen extra diensten of onregelmatige diensten). Dit recht blijft bestaan tot zes weken na de bevalling;
  • Doorbetaling van loon bij zwangerschapsonderzoeken;
  • Een bed / bank voor rustmomenten.

Kan ik minder uren werken tijdens en na mijn zwangerschap?
Dat is mogelijk. Bespreek dit altijd met uw werkgever en let erop dat u regelmatige werktijden kiest. Zie ook hierboven waarin we hebben gesproken over uw recht tot het doen van een verzoek tot vermindering.

Wanneer hoef ik niet meer te werken bij zwangerschap?
Ja, u heeft het recht om vier weken voor de bevallingsdatum niet te werk te worden gesteld. Niet werken tijdens zwangerschap is dus mogelijk. Dit loopt zes weken na de bevalling door. Tijdens en na de zwangerschap zijn er dus zeker 10 weken waarin u niet hoeft te werken.

Kan ik op staande voet worden ontslagen tijdens mijn zwangerschap?
Ja, dat is mogelijk. De werkgever hoeft geen rekening te houden met het opzegverbod als sprake is van een dringende reden. U heeft ook als zwangere werkneemster de plicht om u te gedragen als een goed werkneemster.

Kan ik ontslag nemen in mijn zwangerschap?
Ja, dat kan. Echter, dit is sterk afgeraden. U mist in ieder geval salaris uit uw werk en loopt de WW-uitkering en de transitievergoeding mis. Wij raden daarom een vaststellingsovereenkomst om uw rechten als zwangere werkneemster zo goed mogelijk te laten beschermen.