U bent op staande voet ontslagen. Dit betekent dat u geen recht meer heeft op loon en dat u niet meer mag werken. Ook heeft u door het ontslag op staande voet geen recht meer op een WW-uitkering. Ingeval van ziekte heeft u geen recht op een ziektewetuitkering. U zit in een vervelende en heel onzekere situatie. Lees verder hoe wij u kunnen helpen.

Ontslag op staande voet is het per direct stoppen van de arbeidsovereenkomst omdat de werkgever de werknemer geen seconde langer op de werkvloer kan houden. Een op staande voet ontslag wordt gegeven in situaties waarin het vertrouwen van de werkgever onherstelbaar is beschadigd door het gedrag van de werknemer. Redenen hiervoor kunnen diefstal zijn of bijvoorbeeld geweld tegen een directe collega. De werknemer moet na verlening van op staande voet ontslag onmiddellijk de werkvloer verlaten, kan geen WW-uitkering aanvragen bij het UWV en krijgt meestal geen transitievergoeding.

Nee, het UWV zal bepalen dat u verwijtbaar werkloos bent geworden. Daarom zal het UWV u hoogstwaarschijnlijk geen uitkering geven wanneer u op staande voet bent ontslagen.

Is er wel een uitkering mogelijk na een ontslag op staande voet?
Ja, het is mogelijk om het recht op een WW-uitkering te laten herleven. Daarvoor heeft u een arbeidsjurist nodig die hierin kan helpen. Het is sterk aangeraden om de arbeidsjuristen van Novum juristen te bellen (020 261 60 10). Zij zijn ervaren en vandaag nog bereikbaar voor hulp.

Een op staande voet ontslag kan alleen verleend worden onder de volgende voorwaarden.

 • Het bestaan van een dringende reden. Dringende redenen zijn redenen die zo ernstig zijn dat de werkgever de werknemer meteen naar huis moet sturen (denk bijvoorbeeld aan diefstal) of langdurig geen gehoor geven aan werkoproepen (werkweigering);
 • Het ontslag moet meteen worden medegedeeld aan de werknemer;
 • De dringende reden van het ontslag moet ook worden medegedeeld aan de werknemer;
 • Het geven van een ontslagbrief waarin het ontslag wordt uitgelegd is geen harde wettelijke voorwaarde, maar wel in het kader van zorgvuldigheid wel verstandig.

Samengevat kan een werknemer op staande voet worden ontslagen wanneer er een dringende reden bestaat en voldaan is aan de onverwijldheidseis (het onmiddellijk mededelen van het ontslag en de dringende reden(en) daarvan aan de werknemer. Het arbeidsrecht verbindt aldus strenge eisen aan een geldig ontslag op staande voet, omdat dit de heftigste manier is om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Een op staande voet gegeven ontslag bevat daarom vaak fouten.

Ja, dat is mogelijk. Een werkgever moet voldoen aan de hierboven genoemde eisen. Ziekte geeft geen ontslagbescherming tegen verlening van op staande voet ontslag. Wel geldt er een opzegverbod voor zieke werknemers, maar dat gaat om normaal ontslag. Ontslag op staande voet tijdens ziekte is dus zeker mogelijk.

Hierboven is aan de orde gekomen dat alleen dringende redenen relevant zijn voor een op staande voet gegeven ontslag. Het is daarom van belang om te weten wat dringende redenen zijn voor ontslag. Het arbeidsrecht voorziet hierin met meerdere wetsartikelen over ontslag op staande voet. Dringende redenen wordt uitgelegd in artikel 7:678 BW. Daarin wordt uitgelegd dat het op staande voet ontslaan van een werknemer onder meer mogelijk is op grond van het begaan van misdrijven zoals diefstal, bedreiging of vernieling van bedrijfseigendommen, het stelselmatig weigeren van opdrachten (werkweigering) en zich onmogelijk maakt op de werkvloer ondanks waarschuwingen zoals dronkenschap, seksuele intimidatie of herhaaldelijk te laat komen.

Belangrijke kanttekening is dat de wet indicatief is en dus voorbeelden geeft van wat een dringende reden kan zijn. In de praktijk bestaan er meer dringende redenen voor ontslag op staande voet. Artikel 7:678 BW geeft bijvoorbeeld niet aan dat ontslag op staande voet verleend kan worden op grond van stelselmatig te laat komen op het werk of het verrichten van nevenwerkzaamheden op grond van een concurrentiebeding of een verbod op deze werkzaamheden, terwijl dat wel degelijk een dringende reden kan opleveren. Hieronder geven wij een voorbeeld daarvan.

Ontslagsituatie
Een accountmanager van een uitzendbureau Rockx, dat zich richt op arbeidsbemiddeling, werd door zijn werkgever ontslagen omdat hij in strijd met het concurrentiebeding en het verbod op nevenwerkzaamheden klanten wierf voor zijn eigen bedrijf.

Aanleiding voor ontslag op staande voet
De accountmanager had al enige tijd een eenmanszaak met dezelfde bedrijfsactiviteit als de werkgever. Werkgever en accountmanager hadden hierover gesproken en waren overeengekomen dat de accountmanager de activiteiten vanuit zijn eenmanszaak zou staken.

De accountmanager hield geen woord: hij benaderde mogelijke klanten achter de rug van zijn werkgever om en probeerde deze groep te binden aan zijn eigen bedrijf. Hij liet daarbij een bedrijfskaart zien van zijn eenmanszaak en vertelde dat hij niet meer in dienst was bij zijn werkgever. Vanzelfsprekend was dit in strijd met het concurrentiebeding en het verbod op het uitvoeren van nevenwerkzaamheden.

Ontslag op staande voet wegens schending concurrentiebeding
De accountmanager werd zoals gezegd ontslagen. In de ontslagbrief gaf de werkgever aan dat schending van onder meer het concurrentiebeding ten grondslag lag aan het ontslag.

“In de afgelopen periode hebben wij diverse gesprekken met elkaar gevoerd over de terugloop van jouw omzet. Tevens zijn in de afgelopen periode veel zaken misgegaan, waarover wij jou bij herhaling om uitleg hebben gevraagd. We hebben jou telkens daarbij het voordeel van de twijfel gegeven. Vorige week, 12 maart jl., werd opnieuw met jou gesproken en hebben wij jou een voorstel gedaan tot beëindiging van het dienstverband. Op vrijdag 13 maart jl. hebben wij informatie verkregen, waaruit wij afleiden dat jij het relatie- en concurrentiebeding dat wij zijn overeengekomen hebt geschonden. Ik heb je verzocht om hedenochtend om 8.30 uur je bij mij te melden om dit met jou te bespreken. Om 8.45 uur heb ik jou gebeld. Je vertelde mij dat je je per e-mail had ziekgemeld.”

Rechtszaak over ontslag op staande voet
De accountmanager vorderde vernietiging van het ontslag terwijl de werkgever vanzelfsprekend bleef bij het ontslag op staande voet. De kantonrechter moest dus uitspreken of het gegeven ontslag op staande voet geldig was of juist niet.

Oordeel kantonrechter
De kantonrechter zegt het volgende:

“De hierboven geconstateerde overtredingen van het nevenwerkzaamhedenbeding en het concurrentiebeding brengen mee dat van Rockx redelijkerwijs niet kon orden gevergd de arbeidsovereenkomst met [verzoeker] te laten voortduren en dat een dringende reden voor het gegeven ontslag op staande voet aanwezig was. De door [verzoeker] aangevoerde persoonlijke omstandigheden, zoals de omstandigheid dat hij geen inkomsten heeft, dat zijn echtgenote niet kan werken vanwege fysieke problemen en dat [verzoeker] en zijn echtgenote een huis hebben gekocht onder voorbehoud van financiering, leggen gezien de aard en ernst van de gedragingen onvoldoende gewicht in de schaal om tot een ander oordeel te komen.”

“Concluderend is de kantonrechter van oordeel dat het ontslag op staande voet op 16 maart 2020 rechtsgeldig door Rockx is gegeven. Dat brengt mee dat het verzoek tot vernietiging van het gegeven ontslag op staande voet moet worden afgewezen. De nevenverzoeken strekkende tot toelating op het werk en doorbetaling van loon c.a. worden eveneens afgewezen.”

Conclusie
Ontslag op staande voet is zeker mogelijk op grond van schending van schriftelijke bedingen zoals het concurrentiebeding of het verbod op nevenwerkzaamheden. Bron

Een werkgever zal er alles aan doen om het ontslag zo sterk mogelijk te maken. Vaak zal een werkgever gebruik proberen voordeel te halen uit de emotionele staat van de werknemer en gevoel van hulpeloosheid. In dit gedeelte leggen wij uit wat uw positie is en wat u als werknemer wel en niet moet doen bij ontslag op staande voet.

Ondertekenen niets bij ontslag op staande voet!
Nadat het ontslag aan u kenbaar is gemaakt zal de werkgever u verzoeken om bepaalde documenten te ondertekenen. Het kan zijn dat u een formulier moet ondertekenen waarin u een bekentenis heeft afgelegd waarin u de feiten van het ontslag erkent. Hier geldt het advies om dit formulier niet te ondertekenen. Zeg tegen uw werkgever dat u de documenten eerst wil laten adviseren en stel voor om een kopie mee naar huis te nemen.

De werkgever kan u ook een vaststellingsovereenkomst geven ter ondertekening na het ontslag. Het doel daarvan is om het ontslag meteen minnelijk op te lossen. Dat klinkt als een goed aanbod omdat het ontslag op staande voet als het ware wordt ingetrokken, maar dat is niet zo. Het ontslag op staande voet blijft bestaan zolang u de overeenkomst niet heeft ondertekend. Ook is het ontslagvoorstel wat daarin staat altijd een mager aanbod van datgene waar u werkelijk recht op heeft bij ontslag. Het komt bijvoorbeeld haast altijd voor dat u geen transitievergoeding meekrijgt terwijl u daar wel recht op heeft. Laat u dus altijd adviseren hierover.

Controleer de vereisten van het ontslag
Een geldig op staande voet gegeven ontslag moet voldoen aan drie vereisten: het bestaan van een dringende reden, het ontslag moet meteen aan u worden verteld en met de dringende reden die daarvoor bestaat.

Controleer of uw werkgever een dringende reden heeft voor het ontslag, of het ontslag meteen aan u is doorgegeven en of de dringende reden daarvoor ook is medegedeeld. Hieronder leggen wij uit wat u concreet kunt doen tegen een op staande voet gegeven ontslag. Zelfs wanneer de werkgever aan deze eisen voldoet kunt u namelijk uw rechten bij ontslag op staande voet behouden.

U bent werknemer en op staande voet ontslagen door uw werkgever, en nu? Nadat verlening van op staande voet ontslag heeft plaatsgevonden dient u snel in actie te komen. U heeft het recht om binnen twee maanden uw bezwaar tegen het ontslag kenbaar te maken bij de werkgever en de rechter.

Omdat ontslag op staande voet serieuze materie is, raden wij aan om daarvoor een arbeidsjurist te gebruiken. De juristen van Novum juristen gaan vandaag nog voor u aan de slag. Bel naar 020 261 60 10 voor onmiddellijke hulp bij ontslag.

Het op staande voet gegeven ontslag kan op verschillende manieren worden opgelost. Novum juristen kiest niet voor een ellenlange en prijzige brievenoorlog, maar voor de twee snelste en effectiefste methoden die daarvoor bestaan.

Methode 1: Vernietiging ontslag op staande voet
Vernietiging van het op staande verleende ontslag is mogelijk via de kantonrechter. Hiervoor is nodig dat wij een verzoekschrift schrijven waarin argumenten worden aangevoerd ter vernietiging van het ontslag. U kunt dit verzoekschrift als een bezwaar waarmee het ontslag wordt aangevochten. Ook wordt hierin de transitievergoeding gevorderd (uw ontslagvergoeding) en de billijke vergoeding (de schadevergoeding die u bij ontslag op staande voet kan vragen).

Uw werkgever zal een verweerschrift indienen waarin wordt betoogd dat het ontslag terecht is gegeven.

Tijdens een zitting zal de kantonrechter zich uitspreken over de (on)geldigheid van het ontslag en de mogelijkheid en hoogte van de billijke vergoeding en transitievergoeding. Het is tijdens de zitting ook mogelijk dat de kantonrechter partijen verzoekt om tot een schikking te komen (dat is een oplossing tussen u en de werkgever zonder tussenkomst van de rechter). Let wel, de billijke vergoeding is dan niet meer mogelijk. Wel is het mogelijk om te onderhandelen over de hoogte van de transitievergoeding en komt ook de WW-uitkering in beeld.

Ontslagzaken worden vaak in het voordeel van de werknemer beslist vanwege de hoge mate van ontslagbescherming. Ontslag op staande voet is onder de WWZ, maar ook onder het nieuwe WAB-regime hetzelfde gebleven. Het loont dus zeker om ontslag op staande voet aan te vechten en de hierboven genoemde ontslagvergoedingen te vorderen. Het aanvechten van het ontslag en de uiteindelijke vernietiging daarvan kan dus via een kantonrechter met behulp van een arbeidsjurist. Hierdoor weet u dat u de zaak afsluit met de juiste transitievergoeding en de hoogst mogelijke billijke vergoeding.

Methode 2: Vaststellingsovereenkomst (intrekken en terugdraaien van ontslag op staande voet)
De hierboven beschreven methode kan veel tijd en energie in beslag nemen. Daarom kiezen de meeste werknemers voor de hiernavolgende oplossing voor het ontslag. U kunt dit zien als een intrekking of het terugdraaien van het ontslag op staande voet. Hoe werkt dat eigenlijk?

Onze arbeidsjuristen bellen met de werkgever en spreken een vaststellingsovereenkomst af om het aangezegde op staande voet ontslag terug te draaien. Dat betekent dat er ontslag met wederzijds goedvinden wordt afgesproken waardoor het ontslag op staande voet wordt ingetrokken.

De vaststellingsovereenkomst is in feite een contract waarin een ontslagregeling wordt vastgelegd met ontslagvoorwaarden zoals een transitievergoeding, opzegtermijn, het inleveren van bedrijfseigendommen etc. Op deze manier wordt het op staande voet ontslag niet alleen opgelost, maar kan de werknemer ook een WW-uitkering aanvragen. Met deze methode wordt een uitkering bij ontslag op staande voet mogelijk. Vaak zijn de kosten van dit traject laag of nihil omdat de werkgever de juridische kosten hiervan dekt. Het intrekken en terugdraaien van het ontslag op staande voet heeft dus zeker zin via onze arbeidsjuristen.

Ontslag op staande voet kunt u zelf aanvechten met onderstaande tips. Let wel, het geeft geen garantie voor een gewenst resultaat. Daarvoor kunt u het beste bellen met onze arbeidsjuristen.

U kunt zelf uw ontslag aanvechten door een bezwaarbrief op te stellen. Hieronder geven wij tips voor het opstellen van deze brief.

 • Vraag aan uw werkgever of zijn jurist of u een schriftelijke bevestiging kunt krijgen van het ontslag (de ontslagbrief);
 • Bestudeer uw ontslagbrief. Daarin ziet u met welke reden u bent ontslagen en hoe het ontslag is onderbouwd;
 • Schrijf voor uzelf op in chronologische volgorde op wat er volgens u voorafgaand en tijdens het ontslag is gebeurd;
 • Weerleg de omstandigheden die uw werkgever naar voren haalt;
 • Maak ruimte voor persoonlijke omstandigheden. Geef dus aan welke weerslag het ontslag heeft op uw privéleven;
 • Schrijf in uw brief dat u zich beschikbaar houdt voor werk en dat u binnen afzienbare tijd te werk wil worden gesteld;
 • Verstuur uw bezwaarbrief via aangetekende post en via meerdere kanalen (gewone post en e-mail).