Juridisch advies bij ontslag nodig? Lees meer over juridisch advies bij ontslag.

Een dreigend ontslag, ontslag met wederzijds goedvinden of een onterecht ontslag. Ontslag in het algemeen geeft stress en onzekerheid. Daarom hebben onze ontslagjuristen en arbeidsjuristen onderstaande informatie samengesteld zodat u juridisch advies en hulp kunt krijgen bij ontslag. In deze informatiepagina treft u alles aan over ontslag. Onze juristen informeren u graag verder over de juridische stappen bij ontslag en staan u met bijstand en advies bij. Bel naar 020 261 60 10 voor onmiddellijke hulp bij ontslag.

Ontslagen en nu? Juridisch advies bij ontslag

U bent (onterecht) ontslagen, wat nu? U moet eerst weten hoe u bent ontslagen zodat u weet wat uw rechten zijn bij ontslag. Op deze pagina wordt dat uitgelegd.

Deze ontslagvorm is het meest gunstig en wordt geadviseerd bij een goede relatie tussen werknemer en werkgever, maar kan ook na een ontslag op staande voet of een arbeidsconflict worden toegepast.

Ontslag met wederzijds goedvinden wordt afgesproken met een vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst regelt het einde van het dienstverband door ontslagvoorwaarden te stellen waaronder de werknemer het bedrijf verlaat. De meest voorkomende ontslagvoorwaarden zijn de transitievergoeding, ontslagvergoeding, en de vergoeding van de juridische bijstand. Ook werkt de vaststellingsovereenkomst ook ondersteunend om een WW-uitkering aan te vragen.

De vaststellingsovereenkomst geeft vaak aan dat de werknemer juridische advies bij ontslag mag inwinnen. U heeft dan ook het recht om een arbeidsjurist in te schakelen zodat u uw vaststellingsovereenkomst kunt laten nakijken. Daarnaast is het mogelijk om een verbeterde ontslagregeling uit te onderhandelen via de arbeidsjurist zodat u uit dienst kunt gaan met een verhoogde transitievergoeding of ontslagvergoeding.

Dit is de meest ernstige ontslagvorm en daarom het minst gunstig voor een werknemer. Hiermee komt er een onmiddellijk einde aan het dienstverband. De werknemer wordt per direct niet meer opgeroepen voor werk en heeft geen recht op loon.

Daarnaast kan hij geen WW-uitkering aanvragen en krijgt vaak geen transitievergoeding van de werkgever. Het ontslagrecht verbindt wel zeer strenge voorwaarden aan deze ontslagstijl en mag alleen met zwaarwegende argumenten worden gegeven.

Bij ontslag op staande voet heeft u recht om zich te laten bijstaan door een arbeidsjurist om bezwaar te maken tegen het ontslag. Als u zich laat bijstaan behoudt u het recht op een uitkering na ontslag. Werknemers die op staande voet zijn ontslagen zijn vaak onterecht ontslagen. Ook kan deze ontslagvorm worden opgelost door onze juristen zodat u alsnog een WW-uitkering kan aanvragen en kunt rekenen op een transitievergoeding.

Uw werkgever kan ervoor kiezen om uw arbeidsovereenkomst te laten ontbinden door een kantonrechter. Hiervoor moet een redelijke grond bestaan en geen mogelijkheid zijn voor herplaatsing.

De redelijke gronden worden opgesomd in de wet. Het gaat bijvoorbeeld om disfunctioneren, een verslechterde arbeidsrelatie en verwijtbaar handelen. De belangrijkste is in 2020 toegevoegd waarmee de werkgever redelijke gronden kan combineren om een ontbinding makkelijker te maken. Voor 2020 diende de werkgever namelijk één grond te kiezen en daarop zijn ontbinding in te zetten.

Bij een ontbindingsprocedure zal de kantonrechter tijdens een zitting bepalen of uw arbeidsovereenkomst wordt ontbonden. Zelfs wanneer de rechter tot ontbinding overgaat kunt u met een forse ontslagregeling vertrekken. Hiervoor dient u een arbeidsjurist in de arm te nemen die u daarin bijstaat. De kans is aanwezig dat de rechter bepaalt dat u een verhoogde ontslagvergoeding krijgt door een extra ontslagpremie.

U kunt zelf ontslag nemen door de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Hiermee komt na het verstrijken van de opzegtermijn een einde aan het dienstverband. Let wel, als u ontslag neemt krijgt u geen WW-uitkering, doet u afstand van de transitievergoeding, ontslagvergoeding en/of ontslagpremies die zijn afgesproken via cao of arbeidsovereenkomst. Daarom raden wij nooit aan om zelf ontslag te nemen.

Ontslag nemen is daarom een minder gunstige ontslagvorm. Het advies is altijd om te kijken of u in wederzijds overleg tot een einde kan komen van de arbeidsrelatie. Ontslag met wederzijds goedvinden (zie hierboven) is dan ook een betere ontslagvorm omdat u dan WW-uitkering kunt aanvragen en in aanmerking kan komen voor bovenstaande vergoedingen.

Wilt u toch liever zelf ontslag nemen omdat u misschien een andere baan heeft gevonden? Klik dan hier voor een model ontslagbrief die u daarvoor kunt gebruiken.

Hierboven zijn de ontslagvormen uitgelegd en wat uw rechten zijn bij ontslag. Maar wanneer mogen deze stijlen worden toegepast?

Ontslag op staande voet is alleen toegestaan wanneer daar een dringende reden voor bestaat, het ontslag zo snel mogelijk is doorgegeven aan de werknemer waarbij de dringende reden is medegedeeld. Ontslag op staande voet moet dus voldoen aan drie voorwaarden. Vaak wordt het ontslag per aangetekende brief en e-mail bevestigd aan de werknemer. Let wel, een dergelijke ontslagbrief is geen harde voorwaarde voor ontslag op staande voet. Wacht dus niet op een ontslagbrief, maar neem meteen contact met ons op.

Ontslag op staande voet is de zwaarste ontslagvorm. De redenen voor deze ontslagvorm zijn daarom het strengst. Zoals hierboven is uitgelegd volstaan alleen dringende redenen voor het aanzeggen van een op staande voet ontslag.

Dringende redenen zijn meestal ook strafbaar zoals diefstal, fraude, bedreiging of mishandeling. Ook kleinere redenen kunnen tezamen een dringende reden opleveren zoals meerdere malen te laat komen of werkweigering. Werkgevers kunnen ook privésituatie gebruiken voor het aannemen voor een dringende reden. Echter, privésituaties gaan meestal niet door als dringende reden voor ontslag op staande voet.

Vaak is ontslag op staande voet onterecht omdat er geen sprake is van een dringende reden, maar eerder een waarschuwing gegeven had moeten worden. Ook komt het voor dat werkgever treuzelt met de aanzegging van ontslag. Ontslag op staande voet moet altijd worden aangevochten. Het aanvechten daarvan leidt meestal tot een uitkering na ontslag en andere voordelen.

Ontslag met wederzijds goedvinden kan in principe altijd en met elke reden. Ontslag in deze vorm kan alleen doorgaan als u hiermee instemt. Uw werkgever kan u dus verrassen met een vaststellingsovereenkomst. Dat kan leiden tot spanningen en onbegrip, zeker wanneer u een goede verstandhouding heeft met de werkgever of uw resultaten op de werkvloer voldoende zijn.

Tijdens de coronacrisis hebben wij opgemerkt dat deze ontslagvorm vaker wordt toegepast. Daarvoor wijst een werkgever op financiële redenen. De winsten lopen terug waardoor een werknemer te duur wordt om binnen het bedrijf te houden. Ontslag van de werknemer, maar ook van collega’s is dan nodig om het bedrijf financieel te redden.

De arbeidsrelatie kan ook verslechteren door een verschil van mening of uiteindelijk uitmonden in een arbeidsconflict. Hierdoor kan een werkgever besluiten om een werknemer een ontslagregeling aan te bieden in de vorm van een vaststellingsovereenkomst. Redenen hiervoor kunnen het functioneren van de werknemer zijn of de houding die de werknemer aanneemt op het werk.

De werkgever kan ook ontslag met wederzijds goedvinden afspreken nadat hij ontslag op staande voet heeft gegeven aan de werknemer. De reden daarvoor is dat het ontslag in principe na twee weken definitief wordt waardoor de werkgever niet hoeft te vrezen voor een procedure waarin de werknemer het ontslag probeert aan te vechten. De werknemer kan hierdoor, als de vaststellingsovereenkomst ook klopt, een WW-uitkering aanvragen na het ontslag.

Een vaststellingsovereenkomst moet altijd worden nagekeken ongeacht de reden die is gegeven voor ontslag met wederzijds goedvinden. Het voordeel is dan de werknemer via een arbeidsjurist een betere ontslagregeling kan laten bedingen bij de werkgever. Hiermee gaat de werknemer met een goede ontslagvergoeding uit dienst, kan een WW-uitkering aanvragen en heeft hij genoeg tijd om zich te richten op een nieuwe baan.

Juridisch advies bij dreigend ontslag is lastig omdat dit niet kan worden aangevochten. Dreigend ontslag kan wel worden voorkomen of worden aangevochten nadat het ontslag is aangezegd. Werknemers voelen vaak aan hun wateren aan dat ontslag op de loer ligt. Er kan namelijk sprake zijn van een arbeidsconflict of een onderzoek naar de gedragingen van de werknemer waardoor hij naar huis wordt gestuurd.

Als sprake is van non-actiefstelling of schorsing, dan is ontslag op staande voet haast zeker. De werkgever zoekt dan alleen naar bewijsmaterialen om het ontslag te rechtvaardigen. Het kan zijn dat u op gesprek moet komen naar de werkgever. Onderwerpen kunnen uw functioneren zijn of het bespreken van een arbeidsgeschil.

Dreigend ontslag kan leiden tot een ontslag op staande voet of ontslag met wederzijds goedvinden. Als sprake is van een non-actiefstelling / schorsing, dan zoekt de werkgever naar bewijs voor een dringende reden. Hiermee kan hij u op staande voet ontslag verlenen. Mocht dit niet lukken of blijkt de arbeidsrelatie onherstelbaar beschadigd te zijn, dan zal hij een vaststellingsovereenkomst aan u aanbieden. De wegen verschillen vaak, maar de conclusie is hetzelfde: een vertrek bij de werkgever.

Ieder geval van dreigend ontslag is een verhaal op zichzelf. Het advies bij een dreigend ontslag is om contact te zoeken met onze arbeidsjuristen zodat zij uw kansen kunnen inschatten. Ook kunnen onze juristen u bijstaan tijdens het gesprek met de werkgever of een onterechte schorsing / non-actiefstelling aanvechten.

Ontslag met wederzijds goedvinden via een vaststellingsovereenkomst. Hiermee kunnen onze arbeidsjuristen goede ontslagvoorwaarden bedingen zodat u een gunstige ontslagregeling krijgt. Denk daarbij aan een ontslagvergoeding en transitievergoeding. Deze methode levert het meeste op terwijl dat het minste kost. De werkgever vergoedt meestal alle kosten voor het recht op bijstand bij ontslag.

Proeftijd is een tijdelijke periode die aan het begin van de arbeidsovereenkomst begint te lopen. Zowel werknemer als werkgever hebben dan de tijd om te bepalen of ze bij elkaar passen. De arbeidsovereenkomst beëindigen binnen de proeftijd kan altijd probleemloos zonder inachtneming van een opzegtermijn. De werknemer kan zelfs worden ontslagen voor zijn eerste werkdag.

Vereisten proeftijd

  • Proeftijd moet schriftelijk worden afgesproken. Dat betekent dat de proeftijd in de arbeidsovereenkomst moet zijn opgenomen of in de geldende cao staat. Een mondelinge proeftijd is dus altijd ongeldig;
  • Bij een arbeidsovereenkomst met een duur van maximaal zes maanden is iedere periode van proeftijd ongeldig;
  • Proeftijd na verlenging van een arbeidsovereenkomst is ongeldig voor hetzelfde takenpakket. Als de werknemer een nieuwe arbeidsovereenkomst heeft gekregen voor dezelfde taken is een tweede afspraak over proeftijd ongeldig. De werkgever heeft de werknemer al tijdens het eerste dienstverband kunnen beoordelen;
  • Een proeftijd mag nooit langer zijn dan twee maanden. Voor een vast dienstverband geldt dat proeftijd niet langer mag zijn dan twee maanden. Voor een dienstverband van twee jaar of langer mag de proeftijd ook niet langer zijn dan twee maanden. Voor bepaalde tijd contracten die langer duren dan zes maanden, maar niet langer dan twee jaar geldt een proeftijd van maximaal een jaar;
  • De proeftijd moet voor werknemer en werkgever gelijk zijn. Het mag dus niet zo zijn dat de werknemer een maand krijgt terwijl de werkgever twee maanden krijgt of andersom;
  • De proeftijd moet ingaan op de eerste werkdag. De bedoeling van proeftijd is zodat werknemer en werkgever aan elkaar kunnen wennen. Het zou dan vreemd zijn om de proeftijd in te laten gaan op het moment dat beide partijen elkaar goed kennen.

Ik ben ontslagen tijdens de proeftijd, wat nu?
In principe kan uw werkgever u altijd ontslaan tijdens de proeftijd. De wet biedt daarin weinig ontslagbescherming. Echter, u kunt uw werkgever altijd vragen naar de reden van zijn opzegging. Als de reden onrechtmatig door een discriminerende reden, dan kan het ontslag worden aangevochten. Denk daarbij aan opzegging vanwege zwangerschap of religie. Het advies is daarom om altijd naar de reden te vragen bij ontslag in proeftijd.

Mijn proeftijd was ongeldig (langer dan twee maanden), maar ik ben wel binnen deze periode ontslagen, hoe nu verder?
Als uw proeftijd te lang was, dan is deze ongeldig overeengekomen. De werkgever heeft dan op eigen initiatief een einde gemaakt aan het dienstverband zonder het UWV daarover in te lichten of de rechter daartoe te verzoeken. Dit is onrechtmatig en geeft u de kans om binnen twee maanden de werkgever, via de rechter, terugkeer op de werkvloer te vorderen door de opzegging te vernietigen.

Mag ik als werknemer ook ontslag nemen tijdens proeftijd?
Ja, dat kan. Let wel, u komt dan niet in aanmerking voor een WW-uitkering.

Onterecht ontslag hangt vooral samen met ontslag op staande voet. Een van de redenen voor een op staande voet ontslag is het bestaan van een dringende reden. Echter, ontslag gebeurt vaak met emoties. Een werkgever vindt dat de werknemer te ver is gegaan in zijn gedrag of uitspraken en een werknemer vindt dat hij onevenredig hard wordt benadeeld.

Wanneer u onterecht bent ontslagen kunt u het beste de ontslagspecialisten van Novum juristen bellen. Zij zorgen ervoor dat u goed uit deze stressvolle situaties komt met een van de twee onderstaande oplossingen.

Het is mogelijk om ontslag met wederzijds goedvinden af te spreken met de werkgever. Het eerst gegeven ontslag wordt vervangen met een vaststellingsovereenkomst. Hiermee komen partijen meteen te spreken over de afwikkeling van het ontslag. Dit scheelt een lange emotionele discussie over het ontslag op staande voet of het gedrag van de werknemer. Verder hoeft de rechter ook geen oordeel te geven over de houdbaarheid van het ontslag.

Daarnaast is het mogelijk om uw ontslag te toetsen door de kantonrechter. Let wel, dit moet binnen twee maanden gebeuren. De kantonrechter toetst het handelen van de werkgever voor het ontslag, de redenen van het gegeven ontslag en de gevolgen die dit voor u meebrengt. Uw kant van het verhaal wordt door een arbeidsjurist in verzoekschrift opgeschreven. Het eindresultaat is dat de kantonrechter vaak in het voordeel van de werknemer beslist omdat het ontslagrecht veel bescherming biedt aan de werknemer. Overigens kunt u tijdens de procedure toch nog besluiten om voor ontslag met wederzijds goedvinden te gaan. Uw opties blijven dus open.

Als u niets begint tegen het ontslag wordt het ontslag definitief. U heeft twee maanden om u zich bij de werkgever te melden over het ontslag. In de praktijk meldt een arbeidsjurist zich namens u bij de werkgever om ontslag met wederzijds goedvinden af te spreken.

U schakelt een arbeidsjurist in die ofwel de kantonrechter verzoekt om het ontslag te vernietigen of een vaststellingsovereenkomst bedingt bij de werkgever. Ontslag vernietigen doet u dus via de kantonrechter. Ontslag wegnemen kan tussen partijen met behulp van een arbeidsjurist door een vaststellingsovereenkomst af te spreken.